تاریخ های مهم

05/04/1396 آخرین مهلت تکمیل پرونده
01/05/1396 آخرین مهلت تکمیل فرم کتاب و غرفه داران
05/05/1396آخرین مهلت ارائه طرح و معرفی پیمانکار (برای غرف خودساز)
25/05/1396 تحویل زمین به غرفه های خودساز
26/05/1396 تحویل غرفه های پیش ساخته برای چیدمان
26/05/1396 آخرین مهلت تکمیل غرفه (ساعت 20:00)
27/05/1396 افتتاح نمایشگاه (ساعت11:30)
31/05/1396 خاتمه نمایشگاه (ساعت 22:00)
01/06/1396 آخرین مهلت جهت تخلیه غرفه (ساعت 19:00)